อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์)

   
  นายผล ดำธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / ประธาน กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์
นายประเสริฐ จรัญรัตนศรี พล.ต.ต.ไชยา สุนทรกิจ
อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ / รองประธาน กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ / รองประธาน กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์
     
  กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์ (โดยตำแหน่ง)  
พล.ต.ต.อารักษ์ อ่อนแย้ม นางจิติมา  กรีอารี นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา
ผบก.อก.ภ.6
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
     
พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.เผ่าพงศ์ พูราษฎร์
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
     
 
พ.ต.อ.สมศักดิ์ หฤรักษ์
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
  พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
     
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
นายสนาม กอนวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาหรือวัฒนธรรม
อ.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
นายสุรชัย  สินสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
     

 

นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข
นางป้อมเพชร ห่วงไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรม
หรือธุรกิจบริการ
นายเอิบ ลิ้มสมมุติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
หัตถกรรม หรือ ธุรกิจการเงิน
     
   
  นายบัญชา อรุณเขต
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรกรรม
 
     
  ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก  
นายเรืองชัย เตียเอี่ยมดี นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์ นายบุญธรรม กอนโภชน์
     
     
     
คลิกกลับด้านบน