อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษความไม่ประมาทเสมอชีวิต

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์ (กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์)

   
  นายผล ดำธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / ประธาน กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์
นายบรรพต อ่อนชมจันทร์ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง
อัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ / รองประธาน กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ / รองประธาน กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์
     
  กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์ (โดยตำแหน่ง)  
พล.ต.ต.พงศธร เครียดธฤมาล น.ส.สุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา
ผบก.อก.ภ.6
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
     
พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.ศิริโชติ ธเนศราภา
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.สมศักดิ์ หฤรักษ์
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
     
พ.ต.อ.สุมิตร มั่นเมือง
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.สมศักดิ์ อู่ตุ้ม
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ต.อ.เดชาวุธ พุทธิมา
รองผู้บังคับการตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์
     
  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
นายสนาม กอนวงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาหรือวัฒนธรรม
อ.พิสุทธิ์ ศรีจันทร์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
นายสุรชัย  สินสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
     

นายสมชาย ทองกะสัน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข
นายไพศาล หรรษาไพบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรม
หรือธุรกิจบริการ
นายเอิบ ลิ้มสมมุติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
หัตถกรรม หรือ ธุรกิจการเงิน
     
   
  นายบัญชา อรุณเขต
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรกรรม
 
     
  ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก  
นายเรืองชัย เตียเอี่ยมดี นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์ นายบุญธรรม กอนโภชน์
     
     
     
คลิกกลับด้านบน