อุดมคติตำรวจ : เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ กรุณาปราณีต่อประชาชน อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ไม่มักมากในลาภผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงตนในยุติธรรม กระทำการด้วยปัญญา รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

 
 
 
 

 

 

ทำเนียบหัวหน้าหน่วยตำรวจภููธรจังหวัดอุตรดิตถ์

 

 
 

ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

 
         
    1. พ.ต.ต.หลวงสรสิทธ์ เรืองเดช พ.ศ.2478 - 2480  
    2. พ.ต.ต.หลวงรักษา พลไกร พ.ศ.2480 - 2482  
    3. พ.ต.ต.หลวงจิตร ใจราษฎร์ พ.ศ.2482 - 2486  
    4. พ.ต.ต.ถนอม มหถาวร พ.ศ.2486 - 2488  
    5. พ.ต.ต.เงิน กาญจนโยธิน พ.ศ.2488 - 2489  
    6. พ.ต.ต.พุ่ม เรืองวุฒิ พ.ศ.2489 - 2490  
    7. พ.ต.ท.ช่วง หิตานนท์ พ.ศ.2490 - 2498  
    8. พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ เจริญผล พ.ศ.2498 - 2499  
    9. พ.ต.ท.สวิล ชาตินทุ พ.ศ.2499 - 2501  
  10. พ.ต.ท.เพ็ชร์ อิศรภักดี พ.ศ.2501 - 2507  
  11. พ.ต.อ.เจริญ พินิจจารมย์ พ.ศ.2507 - 2509  
  12. พ.ต.อ.จรัล แสงโชติ พ.ศ.2509 - 2509  
  13. พ.ต.อ.เจิดศักดิ์ ตุงคะศิริ พ.ศ.2509 - 2511  
  14. พ.ต.อ.องอาจ ผุดผาด พ.ศ.2511 - 2513  
  15. พ.ต.อ.ประยูร ชั้นสุพัฒน์ พ.ศ.2513 - 2516  
  16. พ.ต.ท.จินตนา อันติมานนท์ พ.ศ.2516 - 2522  
  17. พ.ต.อ.เสนอ เลิศพันธ์ พ.ศ.2522 - 2525  
  18. พ.ต.อ.บงกช กลันเขตต์การ พ.ศ.2525 - 2526  
  19. พ.ต.ต.จำเนียร พรสุรัตน์ พ.ศ.2526 - 2529  
  20. พ.ต.อ.รังสรรค์ ชำนาญหมอ พ.ศ.2529 - 2532  
  21. พ.ต.อ.ม.ล.สุทธวิทย์ สุขสวัสดิ์ พ.ศ.2532 - 2534  
  22. พ.ต.อ.สุรพล ชูโต พ.ศ.2534 - 2535  
  23. พ.ต.อ.ไถง ปราศจากศัตรู พ.ศ.2536 - 2537  
     
 

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

 
         
  1. พ.ต.อ.ธนศักดิ์ สุนทรวิภาต พ.ศ.2537 - 2538  
  2. พ.ต.อ.สมโภชน์ สารพานิช พ.ศ.2538 - 2539  
     
 

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์

 
         
    1. พล.ต.ต.กฤษณ์ รัตนประทีป พ.ศ.2539 - 2544  
    2. พล.ต.ต.ประยุทธ ชูทับทิม พ.ศ.2544 - 2546  
    3. พล.ต.ต.นิยม กลั่นกลิ่นหอม พ.ศ.2546 - 2547  
    4. พล.ต.ต.ขัตติยะ อนันตวงศ์ พ.ศ.2547 - 2548  
    5. พล.ต.ต.พจน์ ไทยกล้า พ.ศ.2548 - 2550  
    6. พล.ต.ต.ทรงวุฒิ ถวัลย์กิจดำรงค์ พ.ศ.2550 - 2551  
    7. พล.ต.ต.อภิชาต วิชัยธนพัฒน์ พ.ศ.2551 - 2552  
    8. พล.ต.ต.พิเชษฐ วัฒนลักษณ์ พ.ศ.2552 - 2556  
    9. พล.ต.ต.มนตรี จินดา พ.ศ.2556 - 2557  
  10. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ พ.ศ.2557 - 2558  
  11. พล.ต.ต.สำราญ ยินดีอารมณ์ พ.ศ.2558 - 2559  
  12. พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ พ.ศ.2559 - 2560  
  13. พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี พ.ศ.2560 - 2561  
  14. พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ พ.ศ.2561 - 2562  
  15. พล.ต.ต.ไชยา สุนทรกิจ พ.ศ.2563 - 2564  
  16. พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง 2564 - ปัจจุบัน  
     

 

 
คลิกกลับด้านบน